Skip to content

Raise a Deaf Child: A guide for parents and communities

How can parents best raise and communicate with a deaf child? And how can the community help? "Helping Children Who Are Deaf" can guide.
The cover of six copies of the same book, "Helping Children Who Are Deaf" in English, Spanish, French, Vietnamese, Lao, and Chinese. Each translation uses a different photo or drawing as the main image on the cover.

Share This Post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

| Leer en español | Lu en français | Đọc tiếng việt | ອ່ານເປັນພາສາລາວ | 中文阅读 |

In English: How to Raise a Deaf Child

How can parents best raise a deaf child? And how can the community help? For example, how can families and communities learn to communicate with deaf children? This book, Helping Children Who Are Deaf, is a guide. It explains why children must have a way to communicate. The book also has a chapter on learning sign language. This encourages parents to find a local deaf adult to teach them sign language. Neighbors, families, and other children can learn sign language too. The book also helps parents decide if a hearing aid or cochlear implant might be helpful for their child.

The Hesperian Foundation published the most recent edition of this book in 2014. Parents learning to raise a deaf child can read it online for free. The online publication has some accessibility for people using screen reading software. For example, some images use alternative text to describe them. But its accessibility has limits. For example, some forms do not have labels for screen reading software to read. This book is available online in English, Spanish, French, Vietnamese, Chinese, or Laos.

You also can buy print copies of Helping Children in English. Or, you also can buy print copies of the book in French or in Spanish.

En español: criar a un niño sordo

¿Cómo pueden los padres criar mejor a un niño sordo? ¿Y cómo puede ayudar la comunidad? Por ejemplo, ¿cómo pueden las familias y las comunidades aprender a comunicarse con niños sordos? Este libro, Ayudando a niños sordos, es una guía. Explica por qué los niños deben tener una forma de comunicarse. El libro también tiene un capítulo sobre el aprendizaje del lengua de señas. Esto alienta a los padres a encontrar un adulto sordo local para que les enseñe el lengua de señas. Los vecinos, las familias y otros niños también pueden aprender el lengua de señas. El libro también ayuda a los padres a decidir si un audífono o implante coclear podría ser útil para su hijo.

La Fundación Hesperian publicó la edición más reciente de este libro en 2014. Los padres que aprenden a criar a un niño sordo pueden leerlo en línea de forma gratuita. La publicación en línea tiene cierta accesibilidad para las personas que usan software de lectura de pantalla. Por ejemplo, algunas imágenes usan texto alternativo para describirlas. Pero su accesibilidad tiene límites. Por ejemplo, algunos formularios no tienen etiquetas para leer el software de lectura de pantalla. Este libro está disponible en línea en inglés, español, francés, vietnamita, chino o Laos.

También puede comprar copias impresas de Helping Children en inglés. O también puede comprar copias impresas del libro en francés o en español.

Tradujimos este texto a través de translate.google.com. Por favor, perdona cualquier error.

En français: Élever un enfant sourd

Comment les parents peuvent-ils mieux élever un enfant sourd? Et comment la communauté peut-elle aider? Par exemple, comment les familles et les communautés peuvent-elles apprendre à communiquer avec des enfants sourds? Ce livre, Aider les enfants sourds, est un guide. Cela explique pourquoi les enfants doivent avoir un moyen de communiquer. Le livre contient également un chapitre sur l’apprentissage de la langue des signes. Cela encourage les parents à trouver un adulte sourd local pour leur enseigner la langue des signes. Les voisins, les familles et les autres enfants peuvent également apprendre la langue des signes. Le livre aide également les parents à décider si un appareil auditif ou un implant cochléaire pourrait être utile pour leur enfant.

La Fondation Hesperian a publié l’édition la plus récente de ce livre en 2014. Les parents qui apprennent à élever un enfant sourd peuvent le lire en ligne gratuitement. La publication en ligne présente une certaine accessibilité pour les personnes utilisant un logiciel de lecture d’écran. Par exemple, certaines images utilisent un texte alternatif pour les décrire. Mais son accessibilité a des limites. Par exemple, certains formulaires n’ont pas d’étiquettes à lire pour les logiciels de lecture à l’écran. Ce livre est disponible en ligne en anglais, espagnol, français, vietnamien, chinois ou laos.

Vous pouvez également acheter des exemplaires imprimés de Helping Children in English. Vous pouvez également acheter des exemplaires imprimés du livre en français ou en espagnol.

Nous avons traduit ce texte via translate.google.com. S’il vous plaît pardonnez les erreurs.

Trong tiếng Việt: Nuôi dạy trẻ điếc

Làm thế nào cha mẹ có thể nuôi dạy một đứa trẻ điếc tốt nhất? Và cộng đồng có thể giúp đỡ như thế nào? Ví dụ, làm thế nào gia đình và cộng đồng có thể học cách giao tiếp với trẻ điếc? Cuốn sách này, Giúp đỡ trẻ em bị điếc, là một hướng dẫn. Nó giải thích tại sao trẻ em phải có cách giao tiếp. Cuốn sách cũng có một chương về học ngôn ngữ ký hiệu. Điều này khuyến khích cha mẹ tìm một người lớn bị điếc địa phương để dạy họ ngôn ngữ ký hiệu. Hàng xóm, gia đình và những đứa trẻ khác cũng có thể học ngôn ngữ ký hiệu. Cuốn sách cũng giúp phụ huynh quyết định xem máy trợ thính hay ốc tai điện tử có thể hữu ích cho con họ hay không.

Quỹ Hesperian đã xuất bản phiên bản gần đây nhất của cuốn sách này vào năm 2014. Cha mẹ học cách nuôi dạy một đứa trẻ khiếm thính có thể đọc nó trực tuyến miễn phí. Các ấn phẩm trực tuyến có một số khả năng truy cập cho những người sử dụng phần mềm đọc màn hình. Ví dụ, một số hình ảnh sử dụng văn bản thay thế để mô tả chúng. Nhưng khả năng tiếp cận của nó có giới hạn. Ví dụ: một số biểu mẫu không có nhãn cho phần mềm đọc màn hình để đọc. Cuốn sách này có sẵn trực tuyến bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Trung hoặc tiếng Lào.

Bạn cũng có thể mua các bản in của Giúp đỡ trẻ em bằng tiếng Anh. Hoặc, bạn cũng có thể mua bản in của cuốn sách bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha.

Chúng tôi đã dịch văn bản này qua translate.google.com. Xin vui lòng tha thứ cho bất kỳ lỗi nào.

ເປັນພາສາລາວ: ການລ້ຽງເດັກຫູ ໜວກ

ພໍ່ແມ່ສາມາດລ້ຽງດູເດັກຫູ ໜວກ ໄດ້ດີທີ່ສຸດແນວໃດ? ແລະຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ? ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນສາມາດຮຽນຮູ້ການສື່ສານກັບເດັກຫູ ໜວກ ໄດ້ແນວໃດ? ປື້ມຫົວນີ້, ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ຫູ ໜວກ, ແມ່ນ ຄຳ ແນະ ນຳ. ມັນອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍຕ້ອງມີວິທີການສື່ສານ. ປື້ມຫົວນີ້ຍັງມີບົດກ່ຽວກັບການຮຽນພາສາສັນຍະລັກ. ສິ່ງນີ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ຊອກຫາຜູ້ໃຫຍ່ຫູ ໜວກ ໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສອນພາສາມືໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ຄອບຄົວ, ແລະເດັກນ້ອຍອື່ນໆກໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາສັນຍາລັກໄດ້ຄືກັນ. ປື້ມດັ່ງກ່າວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຕັດສິນໃຈວ່າເຄື່ອງໃຊ້ໃນການຟັງຫຼືການຝັງເຂັມອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຂອງພວກເຂົາ.

ມູນນິທິ Hesperian ໄດ້ຈັດພິມປື້ມຫົວນີ້ຂື້ນ ໃໝ່ ທີ່ສຸດໃນປີ 2014. ພໍ່ແມ່ທີ່ຮຽນລ້ຽງລູກຫູ ໜວກ ສາມາດອ່ານມັນໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ການພິມເຜີຍແຜ່ online ມີບາງສິ່ງທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ສຳ ລັບຄົນທີ່ໃຊ້ໂປແກຼມອ່ານ ໜ້າ ຈໍ. ຕົວຢ່າງ, ບາງຮູບພາບໃຊ້ຕົວ ໜັງ ສືທາງເລືອກເພື່ອອະທິບາຍ. ແຕ່ການເຂົ້າເຖິງຂອງມັນມີຂໍ້ ຈຳ ກັດ. ຕົວຢ່າງ, ບາງຮູບແບບບໍ່ມີປ້າຍ ສຳ ລັບຊອບແວການອ່ານ ໜ້າ ຈໍເພື່ອອ່ານ. ປື້ມຫົວນີ້ມີຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດເປັນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ, ຝຣັ່ງ, ຫວຽດນາມ, ຈີນຫຼືລາວ.

ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ ສຳ ເນົາການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເປັນພາສາອັງກິດ. ຫຼື, ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ປື້ມທີ່ພິມອອກເປັນພາສາຝຣັ່ງຫຼືເປັນພາສາສະເປນ.

ພວກເຮົາໄດ້ແປຂໍ້ຄວາມນີ້ຜ່ານ translate.google.com. ຂໍໂທດຂໍອະໄພທຸກໆຂໍ້ຜິດພາດ.

中文:抚养一个聋哑儿童

父母如何最好地抚养一个聋哑的孩子?社区如何提供帮助?例如,家庭和社区如何学习与聋儿交流?这本书《帮助聋哑儿童》是一本指南。它解释了为什么孩子必须有一种沟通的方式。该书还包含一章有关学习手语的章节。这鼓励父母找到当地的聋人成年人教他们手语。邻居,家庭和其他孩子也可以学习手语。该书还帮助父母确定助听器或人工耳蜗是否对他们的孩子有帮助。

黑人基金会于2014年出版了该书的最新版本。学习抚养聋哑儿童的父母可以免费在线阅读。对于使用屏幕阅读软件的用户,在线出版物具有某些可访问性。例如,某些图像使用替代文本来描述它们。但是其可访问性受到限制。例如,某些表格没有标签供屏幕阅读软件阅读。本书以英语,西班牙语,法语,越南语,中文或老挝语在线提供。

您也可以购买英文版的“帮助儿童”。或者,您也可以用法语西班牙语购买该书的印刷版。

我们通过translate.google.com翻译了此文本。请原谅任何错误。

Click here to show & hide the transcript with descriptions

TRANSCRIPT — DESCRIPTIONS AND CAPTIONS

How did you like this resource? 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Loading…

More Resources to Explore

Do You Want To Share a Resource?

drop us a resource and keep in touch

A tree with different resources like website, email, social media